منطق سال سوم انسانی درس پنجم اقسام تعریف

حجم فایل : 457.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا منطق سال سوم انسانی
درس پنجم(اقسام تعریف)  بخش مهمی از ادراکات ما ، برای ما مجهول هستند که برای روشن نمودن آنها ناچاریم از تعریف استفاده کنیم یعنی تصورات معلوم ذهن خودمان که در ارتباط با مفهوم مجهول هستند را جمع آوری کرده و بوسیله آن ها مفهوم مجهول را روشن سازیم. به مجموعه مفاهیم معلومی که کنار هم جمع می کنیم تا آن مفهوم مجهول را روشن سازیم، معرِّف یا تعریف می نامیم و به آن مفهوم مجهول که بوسیله تعریف، روشن شد معرَّف ( تعریف شده) گفته می شود.
به مثال زیر توجه کنید :
منطق : علمی است که راه و روش درست اندیشیدن را به ما می آموزد.
اقسام تعریف اقسام تعریف : برای این که یک مفهوم را تعریف کنیم ، مفاهیم ذاتی (درونی ) و عرضی(بیرونی) مرتبط با آن را در ذهن کنار هم می گذاریم بر همین اساس برای هر مفهوم ، چهار نوع تعریف قابل تصور است. مثلاً، جنس قریب انسان حیوان و فصل قریب آن ناطق بودن است پس می گوییم انسان(معرِّف) :
حیوان ناطق(معرف«تعریف») این تعریف انسان به حد تام است. 1- تعریف به حد تام: اگر در تعریف ، مهمترین و نزدیک ترین مفاهیم ذاتی آن ، یعنی جنس قریب و فصل آنرا بیاوریم. تعریف کاملی را ارایه کرده ایم، این نوع تعریف، تعریف به حد تام است. 2-تعریف به حد ناقص اگر درتعریف از مفاهیم ذاتی استفاده شود ، اما از مفاهیم ذاتی کمی دورتر، و برای تعریف از جنس بعید و فصل استفاده شود تعریف به حد ناقص است. مثلاً در تعریف انسان بگوئیم جسم ناطق، جسم، جنس بعید انسان و ناطق ، فصل انسان است.

3-سومین نوع تعریف ، رسم تام است. در تعریف به
رسم از عرضیات یک مفهوم هم استفاده می شود و به فصل اشاره ای نمی شود. و از جنس قریب و عرض خاص استفاده می شود.
مثال: اگر در تعریف انسان بگوئیم حیوان دروغ گو. حیوان، جنس قریب انسان و دروغ گو بودن ، عرض خاص انسان است. 4- رسم ناقص اگر در تعریف از جنس بعید و عرض خاص یک مفهوم استفاده شود، تعریف آن به رسم ناقص است. مثلاً در تعریف انسان بگوئیم جسم دروغ گو. جسم، جنس بعید انسان و دروغ گو بودن عرض خاص انسان است.
اقسام تعریف
تعریف به حد حد تام شکل سه ضلعی
حد ناقص کمیت سه ضلعی


تعریف به رسم رسم تام = شکل دارای سه زاویه
رسم ناقص = مقدار دارای سه زاویه

تعریف مثلث

1-تعریف به حد تام قوی ترین نوع تعریف است ، چون تعریف به حد، قوی تر از تعریف به رسم و تعریف به تام، قوی تر از تعریف به ناقص است.
2-اگر در یک مفهوم، عرض خاص قابل کشف نباشد، در این صورت می توان تعدادی از عرض های عامِ آن مفهوم را با هم تلفیق کرد تا مجموع آن ها عرض خاص شود مثلاً در تعریف مربع بگوئیم:
مربع : شکلی (جنس قر...